Basic Information

 

Brand:            Manotsuru [mauno-tsuru]

Nickname :    gFour Diamondsh

Type of sake:          Junmai Ginjo, Muroka, Gen-shu (un-diluted)

Seimai Buai:  Rice milled to 55 %

Alcohol:          17-18%

Bottle size:    500 ml           Case pack:   12 bottles

UPC code:      844650050028

 

Producer

 

Producer:     Obata Shuzo

Owned by:    Obata Family   Founded:     1892

Location:      449, Manoshinmachi, Sado-shi, Niigata 952-0318, Japan

Website:@     www.niigatasake.com     

www.obata-shuzo.com/en/

 

Toji (Master Brewer): Kenya Kudo

Kudo-san has been making sake  for 14 years and he has been

a sake master for 9 years. One of the youngest toji in Japan.

 

Ingredients & Technical data

 

Rice:               Go-hyaku-man-goku

Water:         On-site well water. Underground water from

Ko-sado Mountains. Soft water.

Yeast:                        Kyokai #1701

SMV:               +3           Acidity:    1.7     Amino acids:      1.2@

 

No sulfites, no preservatives.

 

Other Information

 

Serving temp.:  Chilled

Tasting note:              Tropical nose of banana and plum juice, very fine, quite pure.

Food Paring:               Food and dishes with vinegar/vinaigrette. Slightly spicy food.

 

Obata Shuzo has won gold medals at the national sake competition for six years in a row. They also won the gold medal at the International Wine Challenge in London in 2007.